Congratulations to Dysgu Bro Ceredigion for Achieving Two Awards!

Share this page

Wales TUC Cymru’s latest Quality Award achievers are Dysgu Bro Ceredigion for their ‘Bespoke Digital Skills’ course. Based in Aberystwyth and made up of a team of just 10, Denise Owen (UNISON ULR and IT & Leisure manager) has worked closely with Karen Fisher (UNISON WULF project manager) and Richard Speight (former UNISON WULF project manager) to design and deliver this course.

The Quality Award is not given lightly, providers have to complete detailed reports and work with assessors to show that policies and procedures are used in practise. This digital course has had excellent feedback and proved very popular with Ceredigion Council and Farmers’ Union of Wales learners. Learner comments made to the assessor included:

“The best thing about the course was being taught how to detect bogus websites” 

“The tutor is very supportive”  and

“I have learned about computers in a good atmosphere”

Initially funded by Unison's WULF project, coordinated by Karen Fisher, the course is now awaiting accreditation from Agored Cymru. Wales TUC Cymru would like to offer our congratulations to all involved.

Dysgu Bro Ceredgion, recently achieved a second award - their Learning and Work Institute Inspire! Award. Pictured are members of Dysgu Bro Ceredigion’s adult learning team with Richard Speight, (3rd from left) a previous UNISON WULF project manager who was very active in the design of their Quality Award programme “Bespoke Digital Skills”. This new and very popular course has been highly praised by learners.  Denise Owen (2nd from left) IT and Leisure manager, and a Unison ULR, and Richard Speight showed dedication and innovation in developing and promoting the course. 

More information: Online link: http://www.ceredigion.gov.uk/English/Resident/News/Pages/Staff-inspired-by-award-winning-course.aspx

Cyngor Sir
Datganiad i’r Wasg
Press Release
CEREDIGION
County Council
Staff wedi eu hysbrydoli gan gwrs arbennig
Staff inspired by award winning course
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ei enwi'n enillydd Gwobr Cyflogwr Mawr 2017.

Ceredigion County Council has been named the winner of the Large Employer Award 2017.
 
On Thursday, 15 June 2017, the Council was presented with the Large Employer Award for its commitment to developing employees’ digital literacy, and was named the best large employer in Wales at this year’s Inspire! Awards.
 
Dysgu Bro Ceredigion, Ceredigion County Council’s Adult Community Learning provider, have worked closely with Trade Union UNISON’s DigiSkills Wales, Union Learning Fund Project, to enable over 100 members of staff to develop their basic digital skills, during the last year.
 
Denise Owen, Community Education Manager at Dysgu Bro, said, “I think the success of the project was getting workers involved from the start to design the course and having Managers on board who saw the need for staff to be computer literate. So far, 118 people have taken the course. Now, the TUC has given us a quality mark so our plan is to train more Council staff and possibly roll it out to other workplaces.”
 
Elen James, Ceredigion County Council’s Head of Youth Engagement and Continuing Education said, “We’re pleased that Managers have been able to release staff, mainly those working off site in care homes and at the waste management depots to attend the courses during work time. Our role was to provide the facilities and the tutors to deliver the sessions. Digiskills Champions were created and were instrumental in rolling out the training. It is an example of how partnerships within the workplace can deliver learning opportunities to other sectors that can be hard to reach.”
 
Whilst working together, the digital skill needs of colleagues were identified and a range of initiatives were co-designed, aimed at building the skills and confidence of the workforce. The result was five sessions of short, flexible workshops. The sessions were designed to address the skills needed for work and home life. A session on online forms helped staff use the Council’s online Human Resources system.
 
Councillor Catrin Miles, Cabinet Member with responsibility for Learning Services, said “It was a delight to be at the awards ceremony to support the staff who have worked hard on developing digital literacy.”
 
The Inspire! Adult Learning Awards is the centre-piece of Adult Learners’ Week and an opportunity for the sector to celebrate the achievements of learners and organisations.
 
Ar ddydd Iau, 15 Mehefin 2017, cyflwynwyd y Cyngor gyda Gwobr Cyflogwr Mawr am ei ymrwymiad i ddatblygu llythrennedd digidol gweithwyr, ac enwyd fel y cyflogwr gorau mawr yng Nghymru yng Ngwobrau Ysbrydoli! eleni.
 
Mae Dysgu Bro Ceredigion, Darparwr Dysgu i Oedolion yn y Gymuned Cyngor Sir Ceredigion, wedi gweithio'n agos gyda DigiSkills Cymru yr Undeb Llafur Unsain, Prosiect Cronfa Dysgu Undeb, er mwyn galluogi dros 100 o aelodau o staff i ddatblygu eu sgiliau digidol sylfaenol, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 
Dywedodd Denise Owen, Rheolwr Addysg Gymunedol yn Dysgu Bro, "Credaf taw llwyddiant y prosiect oedd cael staff yn rhan o ddylunio’r cwrs o'r dechrau a chael Rheolwyr ynghlwm a oedd yn gweld yr angen i staff fod yn hyddysg mewn cyfrifiadura. Hyd yma, mae 118 o bobl wedi bod ar y cwrs. Bellach, mae’r TUC wedi rhoi marc ansawdd i ni, felly ein cynllun yw hyfforddi mwy o staff y Cyngor ac o bosibl ei gyflwyno i weithleoedd eraill."
 
Dywedodd Elen James, Pennaeth Ymgysylltu Ieuenctid ac Addysg Barhaus Cyngor Sir Ceredigion, "Rydym yn falch bod Rheolwyr wedi gallu rhyddhau staff, yn bennaf y rhai sy'n gweithio oddi ar y safle mewn cartrefi gofal ac mewn depos rheoli gwastraff i fynychu cyrsiau yn ystod amser gwaith. Ein rôl oedd darparu cyfleusterau a’r tiwtoriaid i ddarparu'r sesiynau. Cafodd Hyrwyddwyr Digiskills eu creu ac roeddent yn allweddol o ran cyflwyno'r hyfforddiant. Mae'n enghraifft o sut y gall partneriaethau o fewn y gweithle ddarparu cyfleoedd dysgu i sectorau eraill y gall fod yn anodd eu cyrraedd."
 
Wrth weithio gyda'i gilydd, nodwyd anghenion sgiliau digidol cydweithwyr. Cyd-gynlluniwyd ystod o fentrau, a'i nod i feithrin sgiliau a hyder yn y gweithlu. Y canlyniad oedd pum sesiwn o weithdai byr a hyblyg. Cynlluniwyd y sesiynau i fynd i'r afael â sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer gwaith a bywyd cartref. Roedd un sesiwn yn mynd i’r afael â ffurflenni ar-lein gan helpu staff i ddefnyddio system ar-lein Adnoddau Dynol y Cyngor.
 
Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Wasanaethau Dysgu, "Roedd yn bleser i fod yn y seremoni wobrwyo i gefnogi staff sydd wedi gweithio'n galed ar ddatblygu llythrennedd digidol."
 
Gwobrau Dysgu Oedolion Ysbrydoli! yw canolbwynt Wythnos Addysg Oedolion. Mae’n gyfle i’r sector ddathlu cyflawniadau dysgwyr a sefydliadau.
 
Linc ar-lein: http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Preswyliwr/Newyddion/Pages/Staff-we...
 

 
 

Undefined