Amdanom Ni

Share this page

Sefydlwyd Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru yn 1999 er mwyn cynorthwyo undebau llafur i gyflwyno cyfleoedd dysgu i weithleoedd sy’n cydnabod undebau. Rydym yn dîm pwrpasol a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a sefydlwyd i ddatblygu mentrau dysgu dan arweiniad undeb mewn gweithleoedd yng Nghymru.

Mae dysgu dan arweiniad undeb yn offeryn critigol o ran datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i greu economi ffyniannus a bywiog yng Nghymru gyda swyddi boddhaus a chynaliadwy sy’n talu’n dda.

Mae hyn yn golygu cynorthwyo undebau a chyflogwyr wrth sefydlu trefniadau partneriaeth sy’n datblygu seilwaith dysgu a darpariaeth sgiliau mewn ffordd sy’n hygyrch yn y gweithle i ddysgwyr sy’n oedolion.

Ein nod yw sefydlu diwylliannau dysgu cynaliadwy a chynhwysol yn y gweithle drwy ddefnyddio gallu unigryw undebau llafur i ddatblygu sgiliau gweithlu Cymru  er mwyn galluogi unigolion i gyflawni eu llawn botensial yn y gwaith, yn eu hundebau ac yn eu cymunedau ehangach.

Sut Ydym yn Gweithio

Mae hanes dysgu dan arweiniad undeb yng Nghymru yn hanes hir a blaengar.  O’u dyddiau cynharaf, mae undebau wedi cynorthwyo’u haelodau i gael mynediad i ddysgu - mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, sefydliadau mwyngloddio ac yn y gweithle. Ers y cychwyn roedd yna resymeg syml i ddefnyddio natur unigryw'r undebau llafur er mwyn cynorthwyo dysgu eu haelodau.

Mae recriwtio byddin o 1,300 o Gynrychiolwyr Dysgu Undebau, sy’n rhoi cefnogaeth cymheiriaid i ddysgwyr, wedi moderneiddio’r ymagwedd honno ac wedi ei symud yn ei blaen i’r unfed ganrif ar hugain.

Rydym wedi sefydlu “Model Dysgu dan Arweiniad Undeb” sy’n arwain ein dull o gyflawni.

Mae yna dair elfen allweddol i’r “Model Dysgu dan Arweiniad Undeb”

 1. Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru sy’n darparu arbenigedd, cyngor, eiriolaeth a chymorth i undebau a chyflogwyr; sy’n ymgysylltu â darparwyr ac asiantaethau dysgu ac sy’n cefnogi Cynrychiolwyr Dysgu Undebau a rhaglenni Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (CDdUC). Mae’n ychwanegu gwerth i ddysgu dan arweiniad undeb drwy atgyfnerthu gweithio mewn partneriaeth yn gyffredinol.
 2. Cynrychiolwyr Dysgu Undebau (CDU). Mae yna 1,300 ohonynt yng Nghymru ac mae ganddynt hawliau statudol i hyfforddi a chyflawni eu rôl o ran adnabod anghenion dysgu a chefnogi eu cymheiriaid i gael mynediad i ddysgu yn y gweithle.
 3. Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (CDdUC), sy’n gynllun llwyddiannus iawn a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a ddyluniwyd i hyrwyddo prif fentrau dysgu mewn gweithleoedd ble mae undebau’n weithredol, a ble mae cyflogwyr yn cydnabod buddion gweithio mewn partneriaeth ag undebau er mwyn uwchraddio sgiliau’r gweithlu.

Mwy o wybodaeth am sut mae model dysgu dan arweiniad undeb yn gweithio 

Gyda Phwy yr Ydym yn Gweithio

Mae Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru yn darparu ystod eang o wasanaethau i undebau llafur er mwyn cefnogi dysgu dan arweiniad undeb, yn cynnwys:

 • cyngor a chanllawiau arbenigol ar bob agwedd o ddysgu dan arweiniad undeb
 • cefnogaeth bwrpasol i holl brosiectau CDdUC;
 • seminarau datblygu i CDU;
 • Rhwydwaith Rhagoriaeth er mwyn cyfoethogi gweithio mewn partneriaeth rhwng Rheolwyr Prosiect CDdUC, CDU, Darparwyr ac asiantaethau’r trydydd sector;
 • Cynhadledd CDU preswyl blynyddol;
 • cyngor ar ailsgilio mewn sefyllfaoedd o ddileu swyddi;
 • broceru swyddi;
 • adroddiadau i Gyngor Cyffredinol TUC Cymru a Chynadleddau Eilflwydd.

Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru er mwyn annog cyflogwyr i ymgysylltu â rhaglenni sgiliau a dysgu dan nawdd Llywodraeth Cymru, yn cynnwys Sgiliau Hanfodol, Arwain a Rheoli a phrosiectau a ariennir gan Ewrop.

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o  ddarparwyr dysgu ym maes Addysg Uwch, Addysg Bellach a’r sector annibynnol er mwyn hyrwyddo yr hyn maent yn ei gynnig a broceru dysgu. Rydym yn cydnabod rhagoriaeth darparu dysgu dan arweiniad undeb drwy ein Gwobr Ansawdd TUC Cymru.

Rydym yn ymgysylltu â nifer o  asiantaethau’r trydydd sector sydd â diddordeb mewn dysgu mewn perthynas â phob math o feysydd yn cynnwys iechyd a diogelwch, iechyd meddwl, rhwystrau rhag dysgu, dysgu oedolion a dysgu yn y gymuned, ac rydym yn hyrwyddo’r rhain ymysg yr undebau llafur.

Welsh