Cefnogaeth Swyddogion Datblygu (SD)

Share this page

Mae yna 5 Swyddog Datblygu (SD) sy’n gyfrifol am Gymru gyfan, ac maent yn hyrwyddo a datblygu dysgu dan arweiniad undebau llafur yn y gweithle. Mae SD yn cefnogi undebau llafur ar hyd a lled Cymru ac yn eu helpu i gynnig y cyfleoedd dysgu gorau posibl i’w haelodau. Mae SD yn gweithio gyda phawb sy’n ymwneud â darparu dysgu yn y gweithle - undebau llafur, cyflogwyr, darparwyr dysgu, cynghorau sgiliau sector, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill ym maes addysg. Mae SD yn defnyddio eu hystod eang o gysylltiadau a’u gwybodaeth drylwyr er mwyn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar nifer o faterion dysgu yn y gweithle megis cyfleoedd cyllido, rhaglenni prentisiaeth, cytundebau dysgu, Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (CDdUC) a chyngor i weithwyr sy’n wynebu colli eu swyddi (ReACT).  Rolau ​allweddol y Swyddogion Datblygu yw:
 
 • Darparu cyngor a gwybodaeth gynhwysfawr i undebau llafur (aelodau unigol, swyddogion Canghennau a Chenedlaethol) ynglŷn â datblygiadau ym maes addysg a hyfforddiant i  oedolion ac  yn y gweithle ar hyd a lled Cymru

 • Recriwtio, datblygu a chefnogi Cynrychiolwyr Dysgu Undebau (CDU)

 • Helpu i ganfod, recriwtio a chefnogi mewn gweithleoedd lle mae undebau llafur yn weithredol.

 • Canfod, hyrwyddo a galluogi mynediad i gyllid sydd ar gael ar gyfer addysg a hyfforddiant i oedolion ac yn y gweithle.

 • Gweithio mewn partneriaeth gydag undebau llafur a chyflogwyr er mwyn canfod, datblygu, cefnogi a hyrwyddo arferion gorau mewn perthynas â dysgu yn y gweithle a datblygu gweithlu

 • Gweithio gydag undebau a chyflogwyr er mwyn helpu i ddatblygu partneriaethau dysgu yn y gweithle er mwyn annog, cefnogi, datblygu a chynghori ar  gytundebau dysgu yn y gweithle, strategaethau a chynlluniau gweithredu

 • Gweithio a thrafod gyda’r holl sefydliadau yng Nghymru sy’n ymwneud â dysgu ac addysg oedolion ac yn y gweithle, megis Llywodraeth Cymru, Cynghorau Sgiliau SectorGyrfa CymruDarparwyrSgiliau Hanfodol CymruTwf Swyddi Cymru ar ran aelodau cysylltiedig TUC Cymru

 • Gweithio gyda Gwasanaeth Addysg TUC Cymru gan helpu i sicrhau bod gwasanaeth  a darpariaeth cydlynol ar gael ar gyfer hyfforddi a chefnogi CDU, swyddogion canghennau, Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch a rhai sy’n rheoli mentrau dysgu dan arweiniad undeb yn y gweithle

 • Darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar  addysg, cyfleoedd dysgu ac arian ReACT i  weithwyr sy’n wynebu colli eu swyddi 

 • Gweithio mewn partneriaeth ag undebau, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant er mwyn hyrwyddo, cefnogi a datblygu prosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Cymru .

 • Hyrwyddo a chefnogi rhaglenni prentisiaeth ar draws Cymru. 

Ymagwedd Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru tuag at Ddileu Swyddi

Gall Swyddogion Datblygu TUC Cymru gynghori Cynrychiolwyr Dysgu Undebau a Chyflogwyr ar gynorthwyo a chynghori cyflogeion y mae eu swyddi dan fygythiad. Rydym yn dilyn yr egwyddorion allweddol yma:

 •  Gall Undebau Llafur sicrhau bod cefnogaeth ar gael i bawb a bod y rhai sydd angen mwy o gymorth nag eraill yn derbyn yr hyn sydd ei angen arnynt

 •  Sicrhau bod pawb o dan sylw, yn cynnwys y cwmni ei hun, yn cael gwybod am eu holl hawliau mewn perthynas â chefnogaeth dileu swyddi ac ail hyfforddi.

 •  Monitro’r gefnogaeth fel y gellir ei haddasu yn unol ag anghenion yr unigolion

 •  Gweithio gyda darparwyr lleol ar becyn cymorth wedi ei deilwra sy’n cynnwys mynediad i gymorth ariannol tuag at hyfforddiant o ffynonellau priodol.

 •  Bydd hyn yn cynnwys gweithio gydag ystod o adnoddau a phartneriaid:

Mae arweiniad ar ei fwyaf effeithiol pan fo cefnogaeth yn cael ei roi yn gynnar yn y broses fel bod cyflogwyr yn gallu cynllunio’n effeithiol ar gyfer newid.
Mae gennym brofiad o weithio gyda llawer o gyflogwyr er mwyn helpu gyda darparu cymorth a chyngor ar gefnogaeth ac ailhyfforddi.


Cysylltiadau:

Barbara Hale                 Gogledd Cymru       

bhale@tuc.org.uk                07747 775393
Deri Bevan                    Caerdydd a De Cymru 

dbevan@tuc.org.uk             07769 971336
Kevin Williams             De Cymru a’r Cymoedd

kwilliams@tuc.org.uk          07747 775658
Mark Rees                              Canolbarth Cymru

mrees@tuc.org.uk               07881 622342
Roger Jones                 De Orllewin Cymru

rjones@tuc.org.uk               07833 158627

Welsh
page_attachment: 
AttachmentSize
PDF icon The WTUC LS Approach to Redundancy118.93 KB