Dolenni

Share this page

Dolenni

ACAS

Mae Acas Cymru yn gweithio gyda chyflogwyr a chyflogeion er mwyn gwella sefydliadau a bywyd gwaith drwy greu gwell cysylltiadau cyflogaeth. Gallwch drefnu apwyntiad i ddod i mewn i’n gweld, neu drefnu i gynghorydd ymweld â chi neu i drafod materion dros y ffôn a rhoi cyngor ac arweiniad i chi.

Cliciwch yma Cod Ymarfer ACAS..

Action on Hearing Loss

Action on Hearing Loss yw’r enw newydd ar RNID. Maent yn gweithio i greu byd ble nad yw colli clyw yn cyfyngu ar bobl nac yn eu labelu, ble caiff tinitws  ei dawelu a ble mae pobl yn gwerthfawrogi ac yn gofalu am eu clyw.

Dysgu Oedolion yn y Gymuned (DOG)

Gellir diffinio Dysgu Oedolion yn y Gymuned (DOG) fel cyfleoedd dysgu hyblyg ar gyfer oedolion, gaiff eu cynnal mewn lleoliadau cymunedol er mwyn bodloni anghenion lleol.

Agored Cymru

Agored Cymru yw’r corff dyfarnu Cymreig a ffafrir gan ddarparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Fel elusen gofrestredig a menter gymdeithasol, rydym yn rhwymedig i sicrhau bod dysgwyr o bob oed a gallu yn cyflawni eu llawn botensial.

Cwmnïau Angori

Ystyrir bod cwmni angori yn: “gwmni sy’n sefydliad byd-eang neu ryngwladol a/neu sydd â phencadlys yng Nghymru neu bresenoldeb corfforaethol sylweddol yng Nghymru”

Prentisiaethau

Prentisiaeth yw swydd gyda hyfforddiant. Mae bod yn brentis yn golygu bod gennych swydd sy’n cynnwys ennill cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

Mae yna dri math o Brentisiaethau:

 • Prentisiaeth Sylfaen
 • Prentisiaeth
 • Prentisiaeth Uwch

Ar gyfer unigolion

Gall unrhyw un sydd dros 16 oed sy’n byw yng Nghymru nad ydynt mewn addysg lawn amser wneud cais. Bydd prentisiaeth yn rhoi sgiliau hanfodol swydd-benodol, gwybodaeth a chymwysterau proffesiynol i chi. Byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster seiliedig ar waith  fydd o leiaf ar Lefel 2 Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh), cliciwch yma i weld yr olwyn gymwysterau.

Ar gyfer cyflogwyr

Mae prentisiaethau yn ffordd wych i gyflogwyr ddatblygu cyflogeion sydd â’r sgiliau a’r arbenigedd sydd ei angen.

Cliciwch yma i weld fideo hyrwyddo prentisiaethau cyflogwyr

Llyfrau o Gymru ar-lein

Llyfrau o Gymru ar-lein. Y stoc fwyaf cynhwysfawr o lyfrau o Gymru.

 • Gwasanaeth archebu ar-lein syml
 • Gwasanaeth dosbarthu ar y diwrnod gwaith nesaf
 • Gwasanaeth dosbarthu byd-eang effeithlon
 • Gallu i ddewis hoff siop lyfrau i dderbyn comisiwn ar eich archebion
 • Help a chyngor heb ei ail
 • Dros 6600 o adolygiadau
 • Rhestr o’r gwerthwyr gorau
 • Eich allwedd i lyfrau Cymru

Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac arweiniad annibynnol a diduedd ar yrfaoedd i bawb o bob oed yng Nghymru. Maent yn cyflawni cylch gwaith a bennir gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau ac maent yn cefnogi amcanion strategol Llywodraeth Cymru fel y’u nodir yn y Rhaglen Lywodraethu. Ffocws cyffredinol ein gwasanaeth yw helpu pobl i wneud penderfyniadau effeithlon a dod yn fwy annibynnol wrth reoli eu gyrfaoedd. 

Climbing Frame

Mae Climbing Frame yn wefan ac yn offeryn ar-lein a grëwyd yn  benodol ar gyfer CDU.  Fe’i datblygwyd gan ein cydweithwyr yn unionlearn er mwyn helpu i gefnogi dysgwyr a hyrwyddo dysgu yn y gweithle..

ColegauCymru

ColegauCymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n cynrychioli’r holl golegau a sefydliadau addysg bellach (AB) yng Nghymru. Fe’i crëwyd yn 1993 fel elusen addysgol a chwmni cyfyngedig drwy warant, a’i enw oedd “Fforwm” nes iddo gael ei ailenwi yn 2009.

Y sector addysg bellach (AB) yng Nghymru

Mae yna 14* o golegau / sefydliadau addysg bellach (AB) yng Nghymru. Maent yn amrywio’n sylweddol o ran maint, nifer a math o fyfyrwyr a’r ystod o raglenni a gwasanaethau a gynigir ganddynt. Mae’r rhan fwyaf yn cynnig rhaglenni academaidd a galwedigaethol. Mae rhai wedi datblygu arbenigedd mewn sectorau galwedigaethol penodol, megis diwydiannau’r tir, peirianneg forol a thechnoleg bwyd. Mae rhai wedi cyfeirio’u hunain yn bwrpasol tuag at ymgysylltu â rhannau penodol o’r boblogaeth, er enghraifft, oedolion sy’n dychwelyd i fyd dysgu, myfyrwyr rhyngwladol, neu hyfforddiant ar gyfer busnesau.

*Yn ddiweddar bu i WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA uno, gweler isod.

Coleg Pen-y-Bont ar Ogwr

Coleg Caerdydd a’r Fro  (Deiliad Gwobr Ansawdd TUC Cymru SHC)

Coleg Cambria

Coleg Ceredigion

Coleg y Cymoedd

Coleg Gwent (Deiliad Gwobr Ansawdd TUC Cymru TU ED)

Coleg Sir Gâr

Coleg Gŵyr Abertawe

Grŵp Llandrillo Menai

Grŵp NPTC

Coleg Sir Benfro

Coleg Merthyr Tydfil
 

Gellir gweld darparwyr annibynnol sy’n aelodau o Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru  (FfHCC) ar eu gwefan.

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA) Cymru   (Deiliad Gwobr Ansawdd)

Yn ddiweddar, bu i WEA Cymru uno â Choleg Cymunedol YMCA, ac erbyn hyn ei enw yw CC WEA YMCA Cymru.  Mae’n darparu addysg gymunedol, yn cynnwys datblygiad cymunedol a dysgu ar-lein mewn cymunedau ac addysg yn y gweithle. Mae’n cyflawni ei waith drwy strwythur o ganghennau lleol a gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau cymunedol a gwirfoddol, sefydliadau cynrychioliadol yn y gweithle, a darparwyr eraill yn cynnwys y sectorau gwirfoddol ac ieuenctid, awdurdodau lleol, colegau addysg bellach a phrifysgolion. Mae WEA Cymru yn canolbwyntio ar gynnig darpariaeth eang o gyfleoedd beth bynnag fo oedran y myfyrwyr, gan ymgysylltu â phob cymuned, yn arbennig y rhai difreintiedig, er mwyn bodloni eu hanghenion drwy gyfrwng trafodaeth.  Cliciwch yma i weld eu newyddion diweddaraf.

Chwarae Teg

Fel elusen a sefydlwyd yn 1992, mae Chwarae Teg wedi bod yn gweithio er mwyn helpu i sicrhau y gall merched yng Nghymru gael mynediad i’r gweithle, datblygu eu sgiliau a chreu gyrfaoedd boddhaus. Maent yn gweithio’n agos gyda’r llywodraeth, academyddion a byd diwydiant er mwyn dylanwadu ar ddatblygu polisïau.  Ar hyn o bryd maent yn cynnal prosiect CGE wedi ei ariannu gan Ewrop a Llywodraeth Cymru, Cenedl Hyblyg 2.  Gweler isod i gael manylion.

Bydd Chwarae Teg yn gweithio gyda merched a busnesau ar hyd a lled Cymru gyfan yn y 9 Sector Blaenoriaethol er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol, gyrfaoedd llwyddiannus a gwella sefyllfa merched yn y gweithle.

FfCCHC

Mae Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) yn galluogi cydnabod a chymharu llwyddiannau mewn pob math o weithgareddau addysg a hyfforddiant.

Cymunedau Digidol Cymru

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn brosiect Llywodraeth Cymru gaiff ei gynnal gan Ganolfan Gydweithredol Cymru.

Pencampwyr Digidol

Mae gan brosiect CDdUC Unison Digi Skills  ddisgrifiad da o beth yw Pencampwr Digidol: Pencampwyr Digidol yw pobl sydd â sgiliau digidol eithaf da eu hunain ac sy’n teimlo’n angerddol ynglŷn â helpu eu ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion i fynd ar-lein yn ddiogel a gwneud y mwyaf o fanteision y rhyngrwyd.

Rhwydwaith Pencampwyr Digidol

Mae Rhwydwaith Pencampwyr Digidol (RhPD) yn ddatrysiad ar-lein â chymorth ar gyfer creu, hyfforddi a chefnogi Pencampwyr Digidol yn eich cymuned.

Digital Unite

Mae Digital Unite yn rhwymedig i, ac yn teimlo’n angerddol ynglŷn â chynorthwyo pobl i gael sgiliau digidol – a’u mwynhau a’u defnyddio. 

Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle

Bu i brosiect Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle (SHG) ddod i ben ym Mawrth 2015. Roedd y prosiect yn darparu cyllid i gwmnïau yng Nghymru er mwyn canfod ac ymdrin â materion mewn perthynas â sgiliau yn y gweithle. Er bod rhaglen Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle wedi dod i ben, rydym yn disgwyl y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi manylion rhaglen newydd yn fuan.  Gweler tudalen we SHG Addysg TUC Cymru  i gael manylion  cysylltu gweithwyr prosiect.

Gwerthusiad o sgiliau hanfodol yn y gweithle​ yma

Gwefannau defnyddiol er mwyn helpu i wella eich sgiliau hanfodol:

TGC Lefel 2: http://keyskills-stage.excellencegateway.org.uk/KsspTrainer/new-ict-l2.html

Rhifedd:  http://www.nationalRhifedd.org.uk/

                    https://www.nnchallenge.org.uk/home/index.html

Llythrennedd Digidol: alison.com

Ardaloedd Menter yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn rhwymedig i sicrhau bod Cymru yn ddewis naturiol i fusnesau. Dyna pam ein bod wedi dynodi saith Ardal Fenter o gwmpas Cymru.

Mae’r Ardaloedd yn ardaloedd daearyddol sy’n cefnogi seilwaith busnes a chymhellion ysgogol.

Erasmus+

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon. Mae’n cael ei chynnal am saith mlynedd, o 2014 i 2020, a gwahoddir sefydliadau i wneud cais am gyllid bob blwyddyn er mwyn cynnal gweithgareddau creadigol a gwerth chweil.

Cylch Gwaith Estyn, Sgiliau ar gyfer dysgwyr hŷn

Effaith dysgu oedolion yn y gymuned ar lesiant dysgwyr hŷn.

Rhaglen Sgiliau Hyblyg                                  

Bydd Rhaglen Sgiliau Hyblyg newydd Llywodraeth Cymru yn derbyn £2.4 miliwn er mwyn cefnogi anghenion sgiliau a chyflogaeth cwmnïau sy’n chwarae rôl strategol yn yr economi.

Canllawiau Cyllido ar gyfer Dysgwyr sy’n Oedolion 2015-2016

Mae’r canllawiau yn amlinellu’r amrywiol ffynonellau cyllid sydd ar gael i helpu i gefnogi dysgu.

GCSE.com

Gwefan ddefnyddiol ar gyfer adolygu neu gynghorion.

Get Online at Home

Pwy yw Get Online @ Home?

Mae Get Online @ Home yn fenter gaiff ei chynnal gan nifer o adnewyddwyr Microsoft ac fe'i cefnogir gan Microsoft  er mwyn darparu  cyfrifiaduron bwrdd gwaith a gliniaduron rhad wedi eu hadnewyddu er mwyn cefnogi rhaglen cynhwysiant digidol Go ON UK .

Partneriaid Microsoft sy’n darparu’r cyfrifiaduron bwrdd gwaith a’r gliniaduron rhad wedi’u hadnewyddu sy’n ganolog i’r fenter, a bydd pob archeb yn cael ei rhoi i’r partner Microsoft perthnasol, yn ogystal â phob ymholiad mewn perthynas ag archeb benodol ym mhob achos.

Mae Simplifydigital yn amcanu at roi dewis eang i chi o gyflenwyr gwasanaethau rhyngrwyd er mwyn eich cysylltu â’r Rhyngrwyd.

GO Wales

Gwybodaeth bwysig am GO Wales

Yn ôl y bwriad, daeth prosiect GO Wales i ben ar ddiwedd 2014. Rydym yn gobeithio gwneud cais am Arian Strwythurol Ewropeaidd i gynnal cymal newydd  o GO Wales yn 2015. Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth pan fyddwn yn gallu gwneud hynny.

HWB

Mae Hwb yn cynnal casgliad cenedlaethol o adnoddau digidol er mwyn cefnogi dysgu ac addysgu ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru fydd yn cael ei alw’n Storfa Cynnwys Digidol Genedlaethol. Caiff Hwb ei ddarparu dan gontract gan  CDSM Interactive Solutions Ltd.

Bydd modd cael mynediad i’r Storfa Cynnwys Digidol Genedlaethol drwy amrywiol sianelau, a bydd yn cynnwys:

adnoddau a grëwyd neu a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru a/neu ei asiantaethau

adnoddau a drwyddedwyd neu a brynwyd gan Lywodraeth Cymru

adnoddau a ryddhawyd gan ‘ffynonellau dibynadwy’

Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP)

Ers 1991, Buddsoddwyr mewn Pobl sydd wedi gosod y safon ar gyfer rheoli pobl yn well. Mae ein safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol yn diffinio beth sydd ei angen er mwyn arwain, cefnogi a rheoli pobl yn dda er mwyn creu canlyniadau cynaliadwy.

Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP) Cymru

Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau (CDUGS) yw partner cyflawni swyddogol Buddsoddwyr mewn Pobl Cymru. Yn Buddsoddwyr mewn Pobl, rydym yn credu bod sefydliadau’n llwyddo drwy wireddu potensial pobl eraill. Mae ein rhwydwaith eang o ymarferwyr profiadol iawn yn helpu sefydliadau i ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth Cymru

Mae Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth Cymru yn cynnig gwasanaethau wedi’u teilwra er mwyn bodloni anghenion cydweithwyr, prifysgolion a darparwyr sgiliau yng Nghymru. I ganfod sut allwn ni eich helpu, cysylltwch â ni drwy e-bostio customerservices@jisc.ac.uk

Canolfan Byd Gwaith

Mae Canolfan Byd Gwaith yn asiantaeth gyflogaeth a swyddfa nawdd cymdeithasol a ariennir gan y llywodraeth  a gellir canfod un yn y rhan fwyaf o ddinasoedd, a’i phwrpas yw helpu pobl sydd mewn oed gweithio i ganfod cyflogaeth yn y DU. Fe’i ffurfiwyd pan unodd y Gwasanaeth Cyflogaeth gyda’r Asiantaeth Fudd-daliadau ac fe’i hailenwyd yn Ganolfan Byd Gwaith yn 2002. Mae’n rhan o’r Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh).

Twf Swydd Cymru

Caiff Twf Swyddi Cymru ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd. Cytunwyd ar £25 miliwn o gyllid Ewropeaidd er mwyn cefnogi parhad Twf Swyddi Cymru.

Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru

Ffurfiwyd Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru (ARhC) yn 2008 gan Lywodraeth Cymru fel canolfan Ragoriaeth ar gyfer sgiliau arwain a rheoli. Ein rôl yw cefnogi sefydliadau’r sectorau preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector i ddatblygu sgiliau arwain o ‘safon fyd-eang’, gan eu galluogi i wella effeithiolrwydd busnes.

Cliciwch yma i weld eu safle YouTube

Learndirect Cymru

Learndirect Cymru yw’r darparwr e-ddysgu mwyaf yng Nghymru, ac mae’n cynnig cyrsiau mathemateg, Saesneg, TG, cyflogadwyedd a busnes.

Learn My Way

Mae Learn My Way yn wefan sy’n cynnwys cyrsiau ar-lein am ddim i rai sy’n dechrau dysgu, gan eu dysgu i ddatblygu sgiliau digidol er mwyn gwneud y mwyaf o’r byd ar-lein.

Learning and Work Institute

A new independent policy and research organisation dedicated to lifelong learning, full employment and inclusion. We bring together over 90 years of combined history and heritage from the ‘National Institute of Adult Continuing Education’ and the ‘Centre for Economic & Social Inclusion’.

Mae'r Wythnos Addysg Oedolion (25 Mehefin - 1 Gorffennaf 2016) yn ymgyrch flynyddol sy'n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd addysg oedolion. Bellach yn cael ei chynnal mewn dros 55 o wledydd ym mhedwar ban byd, ei bwriad yng Nghymru yw rhoi sylw i'r amrywiaeth enfawr o gyrsiau sydd ar gael ac ysgogi oedolion ym mhob rhan o'r wlad i ddychwelyd i ddysgu. Mae dros 20,000 o oedolion yn cymryd rhan yng ngweithgareddau'r Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru bob blwyddyn. Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus i hyrwyddo digwyddiadau blasu am ddim, gweithgareddau allgymorth lleol a chyrsiau byr.

Mae'r 'Wythnos Sgiliau Gwaith' yn ymgyrch newydd sy'n adeiladu ar lwyddiant Diwrnod Sgiliau Gwaith. Bydd Wythnos Sgiliau Gwaith yn annog pob gweithle ledled Cymru i gynnal digwyddiadau wedi'u brandio yn gysylltiedig ag ymgyrch genedlaethol i hyrwyddo gwerth buddsoddi datblygu sgiliau yn y gweithle.

Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Cymru (ADS)

Mae Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Cymru (ADS) yn annog datblygu a chyfnewid polisi sy’n seiliedig ar dystiolaeth a ffordd well o wneud penderfyniadau drwy ddarparu gwybodaeth a data am farchnad lafur Cymru yn cynnwys sectorau addysg, dysgu a sgiliau.

Look Out for Learning

Blog gan athrawon ar gyfer rhannu a dathlu'r pethau gwych maent yn eu gwneud.

Dolenni Iechyd Meddwl:

Mae TUC Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Gofal er mwyn cynhyrchu briff ar gyfer Cynrychiolwyr Cydraddoldeb Undebau Llafur. Mae’r canllawiau defnyddiol hyn ar gyfer y gweithle ar gael i’w lawrlwytho mewn Cymraeg neu Saesneg ar dudalen Cydraddoldebau Gwefan TUC Cymru. Isod ceir dolenni i Gofal a sefydliadau eraill sydd wedi’n cynorthwyo gyda gweithdai a gwybodaeth am Iechyd Meddwl:

Mae Gofal yn elusen iechyd meddwl a llesiant blaenllaw yng Nghymru. Maent yn darparu ystod eang o wasanaethau i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, gan gefnogi eu hannibyniaeth, adferiad, iechyd a llesiant. Maent hefyd yn lobïo i wella polisi, arferion a deddfwriaeth mewn perthynas ag iechyd meddwl, yn ogystal ag ymgyrchu i wella dealltwriaeth y cyhoedd o iechyd meddwl a llesiant.

Lawrlwythwch lyfryn TUC Cymru a Gofal ‘Canllawiau’r Gweithwyr ar Iechyd Meddwl a Llesiant’ mewn Cymraeg neu  Saesneg

Hafal yw elusen fwyaf blaenllaw Cymru ar gyfer pobl sy’n dioddef ag iechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr. Mae Hafal yn sefydliad sy’n gyfrifol am Gymru gyfan ac fe’i rheolir gan y bobl maent yn eu cefnogi: unigolion yr effeithiwyd ar eu bywydau gan salwch meddwl difrifol.

Mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) yn rhoi sgiliau i bawb allu rhoi cymorth sy’n hanfodol wrth wella o iechyd meddwl. Gorau po gyntaf y caiff problem ei chanfod a’i thrin.

Amser i Newid Cymru yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf dros roi terfyn ar y stigma a’r gwahaniaethu y mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yn eu hwynebu.

Rhaglen Trawsnewid Sgiliau Murco

Mae Rhaglen Trawsnewid Sgiliau Murco yn cynnig pecyn cyngor ynglŷn â sgiliau arbenigol a chyllid i fusnesau yn Sir Benfro er mwyn helpu i ehangu a datblygu sgiliau’r gweithlu.

Her Rhifedd Cenedlaethol

Mae Her Rhifedd Cenedlaethol yn helpu oedolion i ddysgu’r fathemateg sydd ei hangen ar gyfer bywyd bob dydd.

Gwefan Rhifedd Cenedlaethol

Mae Rhifedd Cenedlaethol yn elusen annibynnol  a sefydlwyd yn 2012 er mwyn helpu i godi lefelau rhifedd isel ymysg oedolion a phlant a hyrwyddo pwysigrwydd sgiliau mathemateg bob dydd. 

NSAN (Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Niwclear)

Mae Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Niwclear (NSAN) yn sefydliad i aelodau dan arweiniad cyflogwyr a sefydlwyd i sicrhau bod gan Ddiwydiant Niwclear y DU a’i Gadwyn Gyflenwi'r gweithlu sgiliedig, cymwys a diogel sydd ei angen arno er mwyn delio â rhaglen niwclear y DU heddiw ac yn y dyfodol, yn cynnwys pob is sector: Amddiffyn, Dadgomisiynu, Gweithrediadau, Cyflenwad Wraniwm, Cyfoethogi a Gweithgynhyrchu, Rheoli a Gwaredu Gwastraff a Gorsafoedd Niwclear Newydd.

A ydych yn chwilio i ddatblygu sgiliau, cymhwysedd a gallu eich cyflogeion?

Mae yna amrywiaeth o gyfleoedd cyllido ar gael i aelodau Academi Sgiliau.  Mae arian ar gael drwy raglenni megis Give2Gain, partneriaeth Ddiwydiannol Niwclear a SCAN etc. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch  â’ch Rheolwr Datblygu Rhanbarthol/Busnes neu gysylltu â ni yn  enquiries@nsan.co.uk

Cliciwch yma i weld y ffynonellau cyllid sydd ar gael nawr

Ffederasiwn Hyfforddi Cenedlaethol Cymru

Mae FfHCC yn sefydliad i aelodau sy’n cynnwys dros 100 o sefydliadau sy’n ymwneud â darparu dysgu yn y gweithle. Mae’n gorff cynrychioliadol ar gyfer Cymru gyfan ar gyfer y sefydliadau neu’r unigolion hynny sy’n ymwneud â’r diwydiant hyfforddi. Mae aelodau’n amrywio o ddarparwyr hyfforddiant arbenigol bychan i sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal ag Awdurdodau Lleol, Sefydliadau Addysg Bellach ac Elusennau.

Y Brifysgol Agored yng Nghymru  (Deiliad Gwobr Ansawdd TUC Cymru)

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw prif ddarparwr addysg uwch rhan amser i israddedigion a dysgu o bell â chymorth yng Nghymru.

Cliciwch yma i weld gwybodaeth am bartneriaethau OU ac Undebau Llafur

Cyrsiau Mynediad y Brifysgol Agored

Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU gyda bron i 200,000 o fyfyrwyr. Maent yn arwain y ffordd o ran defnyddio arloesedd i greu dysgu hyblyg o safon uchel. 

Pencampwyr OpenLearn

Mae Pencampwyr OpenLearn yn mynd ag Adnoddau Addysgol Agored am ddim y Brifysgol Agored i gymunedau ar hyd a lled Cymru.  Ers ei lansio yn 2012, mae prosiect Pencampwyr OpenLearn wedi arfogi rhwydwaith o bobl - o lyfrgellwyr i staff Cymunedau’n Gyntaf i gynrychiolwyr dysgu undebau - gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i ddefnyddio adnoddau am ddim y Brifysgol Agored er mwyn helpu dysgwyr yn eu cymunedau. Mae’r Pencampwyr yn defnyddio adnoddau megis ‘OpenLearn’ ac ‘OpenLearn Cymru’ gyda dysgwyr ac er mwyn eu datblygiad personol eu hunain.

FutureLearn y Brifysgol Agored

Mae FutureLearn yn cynnig detholiad amrywiol o gyrsiau gan brifysgolion blaenllaw a sefydliadau diwylliannol o gwmpas y byd. Maent yn cael eu cyflwyno un cam ar y tro, a gellir cael mynediad iddynt drwy ffôn symudol, tabled neu gyfrifiadur bwrdd gwaith, fel y gall dysgu weddu i’ch bywyd.

Sectorau Blaenoriaethol

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi buddsoddi dan arweiniad diwydiant mewn 9 sector allweddol.

Mae gan bob sector ei banel ei hunan. Maent yn cynnwys pobl fusnes yn bennaf, a fydd yn rhoi cyngor ar y cyfleoedd o fewn y sectorau allweddol.

Swyddogaeth pob panel yw rhoi cyngor i Weinidogion ar gyfleoedd ac anghenion y gwahanol sectorau. Maent yn defnyddio eu llwyddiant a'u profiad yn y sector preifat i helpu Llywodraeth Cymru i nodi'r cyfleoedd gorau ar gyfer twf busnes.

Rydym am weld busnesau bach a mawr ym mhob sector allweddol yng Nghymru yn tyfu ac yn creu'r swyddi y mae eu hangen i ddatblygu ein heconomi yn y dyfodol.

Mae cyfres o drafodaethau’r panelau sector a gynhyrchwyd ar y cyd ag Insider Business TV i’w gweld ar www.insiderbusiness.tv (dolen allanol, Saesneg yn unig).  Mae pob fideo’n canolbwyntio ar sector penodol gan gynnwys panel o arbenigwyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae gan bob sector ei banel ei hun. Maent yn cynnwys pobl fusnes y sector preifat, fydd yn rhoi cyngor ar gyfleoedd yn y sectorau allweddol.

React III

Mae ReAct yn helpu pobl sydd wedi colli eu gwaith i ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr sydd wedi colli ei swydd.

ReAct ar gyfer unigolion

Mae’r Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau (ReAct) yn rhaglen gyllido hyfforddiant a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru sy’n wynebu diswyddiadau.

Gallwch dderbyn arian hyfforddiant o hyd at £1,500 er mwyn eich helpu i gael y sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael swydd. Gallwch gael eich hyfforddi wrth i chi chwilio am swydd neu gallwch fynd ar gwrs i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch hyd yn oed os ydych yn bwriadu bod yn hunangyflogedig yn y pen draw.

ReAct ar gyfer cyflogwyr

Gall cyflogwyr gael dau becyn, gallant ddewis naill ai  gwneud cais am Gymorth recriwtio yn unig neu Gymorth Recriwtio a Hyfforddi. Gellir ond defnyddio Cymorth Hyfforddi i Gyflogwyr law yn llaw â Chymorth Recriwtio i Gyflogwyr.

 • Mae Cymorth Recriwtio i Gyflogwyr yn ariannu cyflogwyr sy’n recriwtio unigolion sydd wedi colli eu swyddi yn ystod y 3 mis diwethaf. Cynigir hyd at £3,000 mewn pedwar rhandaliad fel cyfraniad tuag at gostau cyflog.
 • Mae Cymorth Hyfforddi i Gyflogwyr yn gronfa ddewisol ar wahân sy’n werth hyd at £1,000 y gall cyflogwr ei ddefnyddio i dalu am gostau hyfforddi’r gweithiwr newydd mewn perthynas â’i swydd.

Cliciwch yma i weld y nodiadau cyfarwyddyd

Reading Wales

Hafan ragorol o adnoddau a gwybodaeth er mwyn annog hoffter o ddarllen.

Mae Stori Sydyn yn dameidiau byr a chryno o adloniant - llyfrau byrion wedi eu hysgrifennu’n rhagorol ar gyfer pobl sydd eisiau llyfr hwyliog a chyflym i’w ddarllen, sydd ddim yn arfer darllen bellach neu sy’n cael trafferth darllen.

Mae Diwrnod y Llyfr Cymru yn cael ei gydlynu gan Gyngor Llyfrau Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Bu i Lywodraeth Cymru gyflwyno tair partneriaeth sgiliau rhanbarthol; Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru; Partneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesedd De Ddwyrain Cymru a Phartneriaeth Dysgu Ranbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru.

Mae’r tair partneriaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o gyflogwyr, awdurdodau lleol, darparwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Mae gan y partneriaethau bedair rôl:

 • Dadansoddi marchnadoedd llafur lleol ac adnabod anghenion sgiliau’r gweithlu;
 • Cynghori Llywodraeth Cymru ar gyllido anghenion hyfforddi;
 • Ymgysylltu â chyflogwyr lleol a gweithio’n strategol er mwyn adnabod anghenion sgiliau; a
 • Gwneud y mwyaf o effeithiolrwydd y gyllid fydd ar gael yn y dyfodol ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol.

Sefydlwyd Partneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesedd (PDSA) De Ddwyrain Cymru yn ffurfiol yn dilyn digwyddiad i randdeiliaid ar 24 Medi 2014 ac mae’n un o dair partneriaeth sgiliau ranbarthol yng Nghymru a gydnabuwyd yn ffurfiol gan y Dirprwy Weinidog dros Dechnoleg a Sgiliau, Julie James AC ar 10 Hydref 2014.

Mae Partneriaeth Dysgu Ranbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru yn bartneriaeth drawsnewidiol sy’n dod â phartneriaid ym myd Addysg ac Adfywio at ei gilydd er mwyn helpu i greu gwell dyfodol i ddysgwyr a dysgwyr posibl ar draws de orllewin a chanolbarth Cymru.

Mae Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru yn cefnogi gwaith Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac yn darparu mynediad hawdd i bartneriaid ac eraill i ystod o ddata economaidd a data cyd-destunol arall.

Cynghorau Sgiliau Sector

Mae’r Cynghorau Sgiliau Sector (CSS) yn sefydliadau annibynnol yn y DU a arweinir gan gyflogwyr.

Maent yn amcanu at ddatblygu safonau sgiliau o ansawdd uchel gyda chyflogwyr sy’n cefnogi cynhyrchiant a phroffidioldeb, twf a gwella cystadleurwydd mewn marchnadoedd yn y DU a thramor

Prosiect Work it Out Shelter Cymru

Mae Work it Out! yn hyrwyddo gwybodaeth ynglŷn â thai a dyled ymysg pobl sy’n gweithio ac na fyddai fel arfer yn chwilio am gymorth ar hyd llwybrau cynghori traddodiadol, gan atal digartrefedd a chynyddu ymwybyddiaeth o’r mater.

Sialens Chwe Llyfr, a elwir nawr yn Ddarllen Ymlaen

Mae Darllen Ymlaen yn cael ei gynnal gan lyfrgelloedd cyhoeddus, sefydliadau dysgu i oedolion, colegau a gweithleoedd drwy wahodd cyfranogwyr i ddewis tri llyfr a’u cofnodi, eu sgorio a’u hadolygu mewn dyddiadur er mwyn ennill tystysgrif. Mae’r rhaglen yn cynnwys mwy na llyfrau’n unig - mae hefyd yn cynnwys papurau newydd, cylchgronau a gwefannau hefyd. Mae’r enw newydd yn adlewyrchu hyn er mwyn helpu’r rhai y gall llyfrau fod yn rhwystr iddynt rhag ymuno â’r rhaglen.

Porth Sgiliau

Bydd y Porth Sgiliau yn cynnig gwasanaeth cynhwysol i oedolion sydd angen gwybodaeth am yrfaoedd a chymorth a chyngor ynglŷn â sut i wella eu sgiliau a’u cyflogadwyedd neu ynglŷn â mynd yn ôl i’r gwaith, ac i fusnesau sy’n bwriadu uwchraddio sgiliau eu gweithlu.

 • Bydd Porth Sgiliau i Oedolion  a reolir ac a ddarperir gan Gyrfa Cymru, yn ategu’r gwasanaethau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd, dwyieithog, ar gyfer pob oed, drwy Gymru gyfan, sydd eisoes yn cael ei gynnig gan y sefydliad.
 • Bydd y Porth Sgiliau newydd ar gyfer Busnesau  yn gwella’r ffordd y mae cyflogwyr yn cael mynediad i’r cymorth maent ei angen mewn perthynas â sgiliau drwy gyfrwng gwasanaeth gwefan a llinell gymorth gaiff ei gynnal gan Busnes Cymru.

Gwerthusiad o Dwf Sgiliau Cymru

Mae’r astudiaeth yn cyflwyno canfyddiadau mewn perthynas ag effeithlonrwydd ac effaith y prosiect.

Mae hefyd yn cynnwys cyrhaeddiad a phrosesau’r rhaglen a hyfforddiant, a hefyd mae’n cyflwyno argymhellion ar gyfer symud y rhaglen yn ei blaen.

Rhaglen Blaenoriaethau Sgiliau

Bu i Raglen Blaenoriaethau Sector ariannu Rhaglen beilot  (SPFP).  Ei hamcan oedd treialu gweithgaredd prosiect gyda’r Cynghorau Sgiliau Sector (CSS) er mwyn hysbysu argymhellion fydd yn sicrhau y bydd y dull o ddarparu sgiliau ôl-16 yn fwy ymatebol ac wedi ei alinio ag anghenion cyflogwyr. Mae gwerthusiad o’r cynllun peilot ar gael.

Rhaglen SMART

£115 miliwn er mwyn hybu arloesedd, creu cynhyrchion Cymreig newydd cyffrous a swyddi o safon uchel

StatsCymru

Ystadegau ynglŷn ag addysg, hyfforddiant a sgiliau o gyfnod cyn ysgol i gyfnod ysgol hyd at Addysg Bellach ac Uwch a dysgu Oedolion a Chymunedol.

Time Banking Cymru

Mae Time Banking Cymru yn ymrwymedig i ddefnyddio ac ymchwilio i ffyrdd newydd o gymhwyso bancio amser mewn cymunedau. Mae’n amcanu at ddysgu o ffyrdd empirig o gymhwyso bancio amser er mwyn datblygu methodoleg gwaith sy’n gwella arferion ac yn sicrhau bod y buddion ar gael i ystod eang o bobl. Mae’n gweithio fel ‘melin syniadau a gweithredu’ yn y sector cymunedol er mwyn:

a) Dylunio, profi a chefnogi sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector i ddatblygu bancio amser fel arf ar gyfer mynd ati i ymgysylltu yn y gymuned.

b) Ymchwilio i’w heffeithlonrwydd. Ymgorffori gwersi i ddyluniad addasedig er mwyn sicrhau arferion gwell a chanlyniadau llwyddiannus.

c) Rhannu arferion gorau ymysg ymarferwyr, arianwyr a rhai sy’n llunio polisïau.

Hyfforddeiaeth

Mae hyfforddeiaeth yn rhaglen ddysgu newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yng Nghymru.

Mae staff Gyrfa Cymru yn chwarae rôl sylweddol wrth gyfeirio pobl ifanc at Hyfforddeiaeth. I gael mwy o wybodaeth, ewch i Gyrfa Cymru

Undebau Cysylltiedig â'r TUC

Ar hyn o bryd mae gan y TUC 52 o undebau sy’n aelodau, sy’n cynrychioli bron i chwe miliwn o weithwyr.

Mae’r sefydliadau canlynol sy’n aelodau o’r TUC wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor yn ôl eu hacronymau. I gael gweld y niferoedd aelodaeth diweddaraf, gweler Cyfeirlyfr diweddaraf y TUC, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2015, sydd ar gael i’w lawrlwytho fel PDF rhyngweithiol am ddim. Mae niferoedd aelodaeth blynyddoedd blaenorol ar gael yn<http://data.gov.uk/dataset/trade_union_membership>

Cyhoeddiadau TUC

Mae cyhoeddiadau TUC ar gael yn siop TUC.

TUC workSMART

Ein hamcan yw helpu pawb yn y gwaith - p’un a ydynt yn aelodau o undebau neu beidio - i gael dêl dda o’u bywyd gwaith. Nid ar gyfer yr adegau pan fo pethau’n mynd o’i le yr ydym yma yn unig, ond rydym yn eich helpu i symud yn eich blaen, i gadw’n iach, i gynllunio ar gyfer eich ymddeoliad, ac i roi trefn ar eich gyrfa.

Mae workSMART yn bwriadu bod yn siop un stop ar gyfer popeth sy’n ymwneud â’ch bywyd gwaith. Byddwn yn ychwanegu cynnwys, sianelau a nodweddion er mwyn gwneud workSMART yn rhan allweddol o waith heddiw.

Cynrychiolwyr Dysgu Undebau

Mae cynrychiolydd dysgu undeb (CDU) yn aelod o undeb llafur annibynnol, sy’n cael ei gydnabod gan ei gyflogwr, ac sydd wedi ei ethol gan ei undeb yn y gweithle.

Mae CDU wedi bod yn allweddol wrth hyrwyddo pwysigrwydd hyfforddiant a datblygu. Mae CDU yn gweithio’n galed iawn i hyrwyddo delwedd ac atgyfnerthu trefniant eu hundebau yn y gweithle. Gallant helpu i gynyddu aelodaeth yn gyffredinol ac ymysg grwpiau a dangynrychiolir, megis gweithwyr mudol.

Unionlearn

Unionlearn yw sefydliad dysgu a sgiliau’r TUC yn Lloegr.  Mae Unionlearn yn gweithio er mwyn cynorthwyo undebau mewn perthynas â darparu cyfleoedd dysgu ar gyfer eu haelodau yn ogystal â rheoli Cronfa Ddysgu Undebau (CDdU)

Canllawiau Unionlearn

Os ydych yn CDU neu’n fath arall o gynrychiolydd undeb ac yn ymwneud â chefnogi arweinwyr undeb yn y gweithle, bydd y canllawiau hyn yn adnodd defnyddiol. Fodd bynnag, cofiwch na fydd yr holl wybodaeth efallai yn berthnasol i Gymru

Unionlearn Negotiating Learning Agreements

Darparu gwell trefniadau dysgu - Canllawiau ar gyfer cynrychiolwyr undeb a swyddogion.

Unionlearn Older Workers Material

Gwerthfawrogi sgiliau gweithwyr hŷn - Sut i gynnal adolygiad o ddatblygiad canol oed

Ymchwil Unionlearn a gyhoeddwyd yn 2015

Papur ymchwil 21: Sgiliau a hyfforddiant: mantais yr undeb

Unionlearn Research Tackling Disadvantage

Dylanwad Unionlearn ar agor y drws i ddysgu a sgiliau  (y benodol i Loegr)

Cardiau Value My Skills

Gêm gardiau ryngweithiol newydd er mwyn eich helpu chi a’ch cydweithwyr adnabod y sgiliau sydd gennych y gellir eu trosglwyddo.  Os oes gennych ddiddordeb mewn swydd newydd, cwrs, dyrchafiad neu waith gwirfoddol, gallwch ddefnyddio’r cardiau hyn i’ch helpu chi a’ch cydweithwyr feddwl am y sgiliau yr ydych eisoes wedi eu datblygu. Gallwch ddefnyddio’r cardiau i gychwyn trafodaeth, cynllunio ar gyfer y dyfodol neu ddefnyddio’r geiriau cywir i ddisgrifio eich sgiliau mewn CV, ffurflen gais neu lythyr eglurhaol. Gall unigolion neu grŵp ddefnyddio’r cardiau, pan fo pawb yn helpu ei gilydd i feddwl am eu sgiliau. 

Canolfan Gydweithredol Cymru

Mae Canolfan Gydweithredol Cymru yn gweithio ar hyd a lled Cymru er mwyn cefnogi mentrau cydweithredol a busnesau cymdeithasol. Rydym hefyd yn taclo tlodi ac yn hyrwyddo cynhwysedd cymdeithasol, ariannol a digidol drwy gyfrwng ystod o brosiectau.

Addysg TUC Cymru

TUC Cymru yw llais Cymru yn y gweithle. Gyda bron i 50 o undebau llafur cysylltiedig, mae TUC Cymru yn cynrychioli bron i hanner miliwn o weithwyr. Rydym yn ymgyrchu dros ddêl deg yn y gweithle a thros gyfiawnder cymdeithasol yma a thramor.

Mae Gwasanaeth Addysg TUC Cymru yn cynnig hyfforddiant achrededig o safon uchel i:

 • gynrychiolwyr undeb
 • cynrychiolwyr iechyd a diogelwch
 • cynrychiolwyr dysgu dan arweiniad undeb
 • cynrychiolwyr cydraddoldeb
 • cynrychiolwyr gwyrdd

Mae hyfforddiant ar gael mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru, yn cynnwys Casnewydd, Caerdydd, Maesteg, Abertawe, Merthyr Tydfil, a Wrecsam.

Gallwch bori drwy fanylion y cyrsiau sydd ar gael yn http://www.unionlearn.org.uk/our-courses  neu gallwch lawrlwytho’r llyfryn cwrs cyfredol.

Cynrychiolwyr Cydraddoldeb Undebau Llafur:  Mae sefydliadau ar eu mwyaf cynhyrchiol ac effeithiol pan fo’u cyflogeion yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu a’u bod yn cael eu trin yn gydradd a theg.  Mae TUC Cymru wedi cychwyn y broses arloesol o gyflwyno rhwydwaith o Gynrychiolwyr Cydraddoldeb Undebau Llafur (CCULl) er mwyn helpu sefydliadau i gyflawni’r amcan hwn.  Drwy weithredu’r rôl yma rydym yn ceisio sicrhau bod sefydliadau’n cyflawni eu hymrwymiadau statudol mewn perthynas â chydraddoldeb ac yn gweithio tuag at greu’r gweithlu mwyaf teg ac amrywiol yn y sector cyhoeddus yn y DU.

Rhwydwaith Cydraddoldeb TUC Cymru

Os ydych yn Gynrychiolydd Cydraddoldeb, gallwch gofrestru â rhwydwaith Cydraddoldeb TUC Cymru yma.

Sefydlwyd Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru yn 1999 er mwyn cynorthwyo undebau llafur i gyflwyno cyfleoedd dysgu i weithleoedd sy’n cydnabod undebau. Rydym yn dîm pwrpasol a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a sefydlwyd i ddatblygu mentrau dysgu dan arweiniad undeb mewn gweithleoedd yng Nghymru.

Mae dysgu dan arweiniad undeb yn offeryn critigol o ran datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i greu economi ffyniannus a bywiog yng Nghymru gyda swyddi boddhaus a chynaliadwy sy’n talu’n dda.

Rhwydweithiau Rhagoriaeth

Rhwydwaith ddysgu CDU - Mae Cynrychiolwyr Dysgu Undebau (CDU) yn cefnogi, cynnig helpu, cyfnewid gwybodaeth ac yn rhannu arferion gorau ymysg ei gilydd, darparwyr addysg, ymgyrchwyr dysgu ac asiantaethau dysgu eraill, er lles aelodau yn y gweithle.

Os ydych yn CDU, yn gynrychiolydd undeb neu’n aelod o undeb sydd  â diddordeb mewn dysgu ac yr hoffech roi eich enw ar y rhestr a/neu anfon cyfraniad i’r cylchlythyr (Newyddion Rhwydwaith) cysylltwch â: e-bost: wtuclearn@tuc.org.uk

Gallwch danysgrifio gyda Rhwydwaith Newyddion yma.

Gwobr Ansawdd

Rhoddir Gwobr Ansawdd TUC Cymru ar gyfer cyrsiau a rhaglenni sy’n bodloni meini prawf arferion da, ac sy’n helpu i gyfeirio cynrychiolwyr dysgu undebau (CDU) a dysgwyr at ddarparwyr sy’n gweithio’n llwyddiannus a hyblyg gydag undebau. Mae’r Wobr hefyd yn dathlu ymrwymiad a diwydrwydd CDU ar draws y wlad sy’n hyrwyddo hyfforddiant a dysgu yn y gweithle ar ran aelodau undebau.

Gwerthuso Gwasanaethau Dysgu ac Addysg TUC Cymru

Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (CDdUC)

Mae CDdUC yn gynllun rhyfeddol iawn a ddyluniwyd i hyrwyddo prif fentrau dysgu mewn gweithleoedd ble mae undebau’n weithredol, a ble mae cyflogwyr yn cydnabod buddion gweithio mewn partneriaeth ag undebau er mwyn uwchraddio sgiliau’r gweithlu. 

Mae’r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau a’r Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg wedi cytuno i barhau â’r Gronfa hyd at ddiwedd Mawrth 2018.

Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru (BCSC)

Mae BCSC yn gweithredu fel fforwm effeithiol ar gyfer cyflogwyr er mwyn darparu mewnbwn strategol a her gydnerth er mwyn siapio polisi cyflogaeth a sgiliau yn y dyfodol.

SCEC

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (SCEC) yn rhan o Lywodraeth Cymru ac mae’n rheoli sut y gweithredir Rhaglen Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru.

Cyngor Llyfrau Cymru

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn gorff cenedlaethol a ariannir gan Lywodraeth Cymru, sy’n darparu ffocws ar gyfer y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae’n darparu nifer o wasanaethau arbenigol (ym meysydd golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu) gyda’r bwriad o wella safonau cynhyrchu llyfrau a chyhoeddi mewn Cymraeg a Saesneg. Mae hefyd yn dosbarthu grantiau i gyhoeddwyr. Mae’r Cyngor Llyfrau yn weithgar yn hyrwyddo darllen a llythrennedd yng Nghymru.

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw Llywodraeth ddatganoledig Cymru.

Rydym yn gweithio i helpu i wella bywydau pobl yng Nghymru ac i wneud ein cenedl yn lle gwell i weithio a byw ynddi.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnwys:

 • Y Prif Weinidog
 • Gweinidogion Cymru
 • Y Cwnsler Cyffredinol
 • Dirprwy Weinidogion

Cynhwysedd Digidol Llywodraeth Cymru

Cliciwch yma i ddarllen Cynllun Gweithredu Cynhwysedd Digidol - Diweddariad 2014:  Yr ymagwedd strategol tuag at Gynhwysedd Digidol

Cliciwch yma i weld gwefan Cynhwysedd Digidol Cymru. http://www.digitalinclusionwales.org.uk/

Mae eu gwaith ar gynhwysedd digidol wedi ei wreiddio mewn cyfiawnder a chydraddoldeb cymdeithasol, ac mae yna gysylltiad cryf rhwng eu gwaith â Thaclo Tlodi a blaenoriaethau economaidd Llywodraeth Cymru. Maent yn cefnogi'r bobl sydd yn fwyaf tebygol o gael eu heithrio’n ddigidol. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod y rhain yn fwy tebygol o fod yn bobl hŷn; rhai sy’n byw mewn tai cymdeithasol; rhai sy’n ddi-waith; a phobl anabl. Maent yn canolbwyntio ar y grwpiau hyn fel y gallant wella ansawdd eu bywydau a chyfleoedd bywyd drwy fwynhau’r buddion y gall y rhyngrwyd eu cynnig.

Fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer Cydfuddsoddi mewn Sgiliau

Mae Llywodraeth Cymru yn amcanu at wneud y mwyaf o’r adnoddau sydd ar gael er mwyn cefnogi darparu sgiliau a sicrhau eu bod yn datblygu agwedd gystadleuol fel cenedl wrth greu gweithlu cynhyrchiol a sgiliedig.

Mae’r fframwaith yn clustnodi buddsoddiadau’r llywodraeth fydd yn parhau i ddarparu cefnogaeth i gyflogwyr er mwyn arwain y ffordd mewn perthynas â’r sgiliau sydd eu hangen ar eu gweithluoedd. Gallwch lawrlwytho dogfen ddiweddaraf Llywodraeth Cymru ar gydfuddsoddi mewn sgiliau yma.

Datganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar Sgiliau

Mae’r Datganiad Polisi yn canolbwyntio ar gyflogaeth a sgiliau ac mae’n cynnwys pedwar maes blaenoriaethol:

 • sgiliau ar gyfer swyddi a thwf
 • sgiliau sy’n ymateb i anghenion lleol
 • sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi
 • sgiliau ar gyfer cyflogaeth

Amcan y datganiad yw creu’r amodau priodol fel y gall cyflogwyr o gwmpas Cymru ffynnu a llwyddo.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r polisi.

Cynllun Gweithredu Sgiliau Llywodraeth Cymru

Mae’r Cynllun Gweithredu Sgiliau yn nodi’r camau polisi allweddol fydd yn cael eu cymryd hyd at 2016 er mwyn gosod y sylfaen ar gyfer polisi cyflogaeth a sgiliau yn ystod y ddegawd nesaf. Cliciwch yma i lawrlwytho copi.

Strategaeth y Gymraeg

Strategaeth y Gymraeg 2012-17, Iaith fyw: iaith byw.  Click here to download the publication.

Llyfrgelloedd Cymru

Dyma eich porth un stop ar gyfer Llyfrgelloedd Cymru - gallwch weld beth sy’n digwydd mewn llyfrgelloedd, chwilio am lyfrau, ymuno ar-lein, canfod eich llyfrgell agosaf, gofyn cwestiynau anodd, darllen adolygiadau o lyfrau, cyfarfod â’r teulu Bibli a llawer mwy.

CBAC

Bwrdd arholi yw CBAC sy’n darparu cymwysterau ac asesiadau arholiadau ar gyfer ysgolion a cholegau yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon ac ardaloedd annibynnol. Gyda mwy na 65 mlynedd o brofiad o ddarparu cymwysterau, CBAC yw’r darparwr mwyaf yng Nghymru ac mae’n ddarparwr blaenllaw yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae’r sefydliad yn cyflogi dros 360 o bobl ac mae’n parhau i dyfu.

Barod am Waith

Os ydych yn 18 oed neu’n hŷn ac yn ddi-waith ac yn derbyn budd-daliadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, mae Barod am Waith yn gyfle gwych i chi gael gwaith neu fynediad i ddysgu pellach.

Cymraeg yn y Gweithle

Cymraeg i Oedolion

Mae yna chwe Chanolfan Cymraeg i Oedolion penodol o gwmpas Cymru all roi cyngor i chi.

Mae gan Gyrfa Cymru dudalen wybodaeth ynglŷn â dysgu Cymraeg yma. Os hoffech ddarllen mwy, cliciwch yma i chwilio am Gyrsiau Cymraeg yng Nghymru.

Mae gan Borth Sgiliau Busnes Cymru dudalen wybodaeth am y Rhaglen Cymraeg yn y Gweithle gyfredol.  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Mae gwefan Cymraeg yn y Gweithle, a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru, ac ariennir yn rhannol gan CGE gyda chefnogaeth CBAC, yn darparu’r arfau sydd eu hangen arnoch i ateb rhai cwestiynau allweddol.

 • ym mhle yr ydych angen eich pobl ddwyieithog 
 • pa mor  dda ddylai eu Cymraeg fod
 • pa mor dda yw eu sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu cyfredol.

‘Your Money, Your Home’ (YMYH)

Mae ‘Your Money, Your Home’ (YMYH) yn amcanu at helpu taclo allgau ariannol tenantiaid y Sector Rhentu Preifat (SRhP) yng Nghymru, a pharatoi pobl ar gyfer cyflwyno Credyd Cynhwysol. Mae’n adeiladu ar Brosiect Taclo Digartrefedd drwy Gynhwysiant Ariannol a ddaeth i ben yn 2014. Mae YMYH ar y cychwyn yn canolbwyntio ar siroedd Ynys Môn, Blaenau Gwent, Caerffili a Chasnewydd, fodd bynnag, pan fo amser ac adnoddau yn caniatáu, bydd cefnogaeth i awdurdodau lleol eraill ar gael. Mae’n helpu tenantiaid SRhP sy’n wynebu risg o fod yn ddigartref o ganlyniad i broblemau ariannol i:

 • Reoli eu materion ariannol, i gadw eu cartrefi neu sicrhau llety mwy addas
 • Cael mynediad i wasanaethau ariannol priodol fydd yn eu galluogi i reoli eu harian a’u bywydau yn well
 • Deall bod undebau credyd yn ffordd allweddol o reoli eu harian yn well, ac i allu cofrestru â’u hundeb credyd lleol
 • Cael mynediad i Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru i gael cymorth

​​

 

Welsh