Call for Inspire! Nominations and Innovation Fund Applications still open / Ffoniwch am Inspire! Ceisiadau Enwebiadau ac Arloesi Cronfa yng Nghymru

Share this page

Inspire! Nominations Deadline extended to 23rd March

Please see some information below about the Inspire! Awards and Innovation Fund for 2018. Please share with your networks and help spread the message!

Innovation Fund available for Adult Learners' Week 2018

Adult Learners’ Week is the UK’s largest annual learning festival. It aims to raise awareness of the value of adult learning, celebrate the achievements of learners and providers and inspire more people to discover how learning can positively change their lives. 

If you are involved in providing adult learning and skills, whether it’s formal or non-formal we’d love to hear about your plans for Adult Learners’ Week this year. It’s a great opportunity to promote what you do, launch a piece of research, test new provision or bang the drum for Adult Learning.

The Innovation Fund for 2018 is available to organisations working in Wales who wish to deliver outreach activities or events during Adult Learners’ Week and throughout the month of June. 

We welcome applications from any group, organisation or partnership.

Deadline for submitting applications: Friday 23rd March. 

Please visit our website for more information. 


Inspire! Awards 2018 Call for Nominations

Nominations are invited for the 2018 Inspire! Adult Learning Awards. We are looking for individuals, community projects and workplace partnerships.  The closing date for submitting your nomination is 16 March 2018 and the awards will be presented on the 6th June ahead of Adult Learners' Week. 

This year’s award categories: 

Into Work                                           
Young Adult
Life Change and Progression            
Health and Wellbeing
Ageing Well                                       
Starting Out – Welsh Beginner
Different Past: Shared Futures         
Community Project
Closing the Gap                                
Skills at Work

For more information please visit our website where you’ll find a copy of our nomination form, further guidance notes and helpful guide on ‘how to write a successful nomination’.  

Cronfa Arloesi ar gael ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion 2018

Wythnos Addysg Oedolion yw gŵyl ddysgu flynyddol fwyaf y DU. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu cyflawniadau dysgwyr a darparwyr ac ysbrydoli mwy o bobl i ganfod sut y gall dysgu newid eu bywydau yn gadarnhaol.

Os ydych yn gysylltiedig â darparu addysg a sgiliau i oedolion, p’un ai’n ffurfiol neu’n anffurfiol, hoffem glywed am eich cynlluniau ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion eleni. Mae’n gyfle gwych i hyrwyddo’r hyn yr ydych yn ei wneud, lansio darn o ymchwil, profi darpariaeth newydd neu gefnogi Addysg Oedolion.

Mae Cronfa Arloesi 2018 ar gael ar gyfer sefydliadau sydd yn gweithio yng Nghymru sy’n dymuno cyflwyno gweithgareddau neu ddigwyddiadau allgymorth yn ystod Wythnos Addysg Oedolion a thrwy gydol mis Mehefin.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw grŵp, sefydliad neu bartneriaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Dydd Gwener 23 Mawrth.

Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

Cronfa Arloesi ar gael ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion 2018

Gwahoddir enwebiadau ar gyfer Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion 2018. Rydym yn chwilio am unigolion, prosiectau cymunedol a phartneriaethau yn y gweithle. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich enwebiad yw 16 Mawrth 2018 a chaiff y gwobrau eu cyflwyno ar 6 Mehefin cyn Wythnos Addysg Oedolion.

Categorïau’r gwobrau eleni:

I Mewn i Waith                                              
Oedolyn Ifanc
Newid Bywyd a Chynnydd                            
Iechyd a Llesiant
Heneiddio’n Dda                                           
Dechrau Arni - Dechrau Dysgu’r Gymraeg
Gorffennol Gwahanol: Rhannu’r Dyfodol      
Prosiect Cymunedol
Cau’r Bwlch                                                  
Sgiliau yn y Gwaith

Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan i weld copi o’n ffurflen enwebu, nodiadau canllaw pellach a chanllaw defnyddiol ynghylch ‘sut i ysgrifennu enwebiad llwyddiannus’.


Best wishes, 
Nisha 

Nisha Patel | Cymorth Ymgyrchoedd, Marchnata a Chyfathrebu | Sefydliad Dysgu a Gwaith
Nisha Patel | Campaigns, Marketing and Communications Support | Learning and Work Institute 
t.f. 02920 370 900 | e.e. nisha.patel@learningandwork.org.uk

www.learningandwork.cymru   |   @LearnWorkCymru    |   02920 370 900 
Croesewir Gohebiaeth yn y Gymraeg neu yn Saesneg / Correspondence is welcomed in Welsh or English 
 
 

Undefined