People Don't Have a 'Best Before Date' - Welsh Government Campaign

Share this page

Did you know? By 2022 one in three people of working age will be over fifty [1]. To raise awareness, we’re supporting the Welsh Government’s, ‘People Don’t Have a ‘Best Before’ Date’, which encourages more employers to recognise the importance of retraining, retaining and recruiting older workers.

Wales’ workforce is getting older. People living longer and staying fitter, removal of the default retirement age and changes to pension arrangements all influence people’s attitudes to working in later life. What’s more, young people joining the labour market may not fill all of the future vacancies[2]. Therefore, older workers are an increasingly important part of our workforce and vital for the future of our economy and our businesses.

Retaining people, developing their skills throughout their working life and recruiting older workers have never been more critical to business survival as well as growth.

The time to plan for an ageing workforce is now, not just for larger businesses but also for SMEs, where the loss of skills and cost of recruitment can be more consequential.

That’s why we’re supporting the ‘People Don’t Have a ‘Best Before’ Date’ campaign to ensure Wales has the skills it needs to compete in the global marketplace, both now and in the future.

For help and advice on how your business can plan for the future and invest in everyone’s skills visit www.businesswales.gov.wale/skillsgateway. Or call Business Wales helpline on 03000 6 03000.

[1] People Projections Welsh Government

[2] People Projections Welsh Government

Oeddech chi’n gwybod? Erbyn 2022, bydd un o bob tri pherson o oedran gweithio dros ei hanner cant [1]. Er mwyn codi ymwybyddiaeth o hyn, rydym yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru, ‘Nid Oes Gan Unrhyw Un Ddyddiad ‘Ar Ei Orau Cyn’’, sy’n annog mwy o gyflogwyr i gydnabod pwysigrwydd ailhyfforddi, cadw a recriwtio gweithwyr hŷn. Mae gweithlu Cymru yn prysur heneiddio.

Mae pobl yn byw’n hirach ac yn parhau’n fwy heini, mae’r oedran pensiwn arferol wedi diflannu ac mae newidiadau i drefniadau pensiwn oll yn dylanwadu ar agweddau pobl at weithio’n hŷn. Heb anghofio na fydd y bobl ifanc sy’n ymuno â’r farchnad lafur yn gallu llenwi holl swyddi gwag y dyfodol [2]. Felly, mae gweithwyr hŷn yn gynyddol bwysig i’n gweithlu ac yn hanfodol i ddyfodol ein heconomi a’n busnesau.

Mae cadw pobl, meithrin eu sgiliau gydol eu hoes waith a recriwtio gweithwyr hŷn yn fwy hanfodol nag erioed i sicrhau twf yn ogystal â pharhad busnesau.

Nawr yw’r amser i gynllunio ar gyfer gweithlu sy’n heneiddio, nid dim ond i fusnesau mawr, ond i rai bach a chanolig hefyd, a all gael eu heffeithio fwy gan sgiliau yn cael eu colli a chostau recriwtio.

Dyna pam ein bod ni’n cefnogi’r ymgyrch ‘Nid Oes Gan Unrhyw Un Ddyddiad ‘Ar Ei Orau Cyn’’ er mwyn sicrhau bod gan Gymru’r sgiliau sydd eu hangen arni i gystadlu yn y farchnad fyd-eang, nawr ac yn y dyfodol.

Am help a chyngor ar sut gall eich busnes gynllunio at y dyfodol a buddsoddi yn sgiliau pawb? Ewch i www.busnescymru.llyw.cymru/porthsgiliau. Neu ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

[1] Amcanestyniadau Poblogaeth Llywodraeth Cymru

[2] Amcanestyniadau Poblogaeth Llywodraeth Cymru

Undefined